svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
680188

Korupcijos prevencija

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-329

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programą (pridedama).

2. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių numatyti asignavimus 2017–2019 metais Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programai įgyvendinti.

3. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2017–2019 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. Taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymų nuostatas.

2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijose (Savivaldybės taryboje, Savivaldybės administracijoje), Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų (savininkė arba dalininkė) yra Savivaldybė (toliau kartu – Savivaldybės institucijos, įmonės ir įstaigos).

3. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, vykdyti glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

4. Programos strateginės kryptys yra:

4.1. korupcijos prevencija;

4.2. antikorupcinis švietimas.

5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

6. Korupcija kenkia demokratijai, ekonominei, teisinei ir socialinei sistemai, todėl ypač daug dėmesio turi būti skiriama korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus (veiką) principui įgyvendinti. Būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.

7. Programa įgyvendinama vadovaujantis Programos įgyvendinimo priemonių planu, kuriame numatytos prevencinės priemonės, skirtos išvengti socialinių, ekonominių grėsmių, ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises, laisves bei viešąjį interesą, ir priemonės, skirtos gerinti antikorupcinį Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų, valstybės tarnautojų ir visos Klaipėdos miesto bendruomenės švietimą.

8. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

8.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

8.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

9. Programos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose.

10. Programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms, įmonėms ir įstaigoms.

11. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).

12. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

13. 2014 metais atliktas tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“, kurio tikslas – įvertinti gyventojų ir verslininkų požiūrį į korupciją, jos paplitimą; atskleisti Lietuvos gyventojų ir verslininkų asmeninę patirtį šioje srityje ir informacijos apie korupciją šaltinius; nustatyti Lietuvos visuomenės antikorupcinį pajėgumą. Pagal atlikto tyrimo duomenis galima išskirti šias tendencijas:

13.1.  2014 m., gyventojų nuomone, labiausiai korumpuotos institucijos: sveikatos apsaugos institucijos – 55 %, teismai – 30 %, policija – 26 %, Seimas – 26 %, savivaldybės – 25 %. Iš 17 problemų Lietuvoje sąrašo pagal dalį nurodžiusių, kad tai yra „labai rimta problema“, gyventojai korupciją minėjo 6-oje vietoje (48 %) Dažniausios kyšio davimo priežastys Lietuvos mastu buvo nurodytos šios: „maniau, kad tai padės greičiau išspręsti problemą“ (37 %), „nes taip įprasta, tai daro dauguma“ (24 %), „nes maniau, kad be kyšio tokia problema būtų neišspręsta“ (23 %).

13.2.  2014 m., verslo atstovų nuomone, labiausiai korumpuotos institucijos: sveikatos apsaugos institucijos – 26 %, savivaldybės – 18 %, teismai – 18 %, policija – 14 %. Iš 17 problemų Lietuvoje sąrašo pagal dalį nurodžiusių, kad tai yra „labai rimta problema“ įmonių vadovai korupciją minėjo 5-oje vietoje (30 %). Dažniausios kyšio davimo priežastys Lietuvos mastu buvo nurodytos šios: „maniau, kad tai padės greičiau išspręsti problemą“ (33 %), „nes maniau, kad be kyšio tokią problemą būtų sunku išspręsti“ (24 %), „nes maniau, kad be kyšio tokia problema būtų neišspręsta“ (24 %).

13.3.  2014 m., valstybės tarnautojų nuomone, labiausiai korumpuotos institucijos: sveikatos apsaugos institucijos (40 %), teismai (25 %), savivaldybės (23 %), Seimas (20 %). Iš 17 problemų Lietuvoje sąrašo pagal dalį nurodžiusių, kad tai yra „labai rimta problema“ valstybės tarnautojai korupciją minėjo 7-oje vietoje (29 %). 19 % apklausoje dalyvavusių valstybės tarnautojų nurodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių teko duoti kyšį (neišskiriant konkrečios institucijos). Dažniausios kyšio davimo priežastys buvo nurodytos šios: „maniau, kad tai padės greičiau išspręsti problemą“ (26 %), „nes taip įprasta, tai daro dauguma“ (25 %), „nes norėjau atsilyginti man padėjusiam valstybės tarnautojui“ (20 %).

13.4.  Dauguma respondentų išsakė nuomonę, kad korupcija yra kliūtis: Lietuvos gyventojai teigė, kad ji kliudo žmonių gyvenimui, verslo atstovai – kad tai yra kliūtis verslui vystyti, valstybės tarnautojai – kad tai yra kliūtis valstybės gyvenimui. Galima pastebėti taip pat tam tikrą negatyvaus vertinimo sumažėjimą. Tam galėjo turėti įtakos nevienareikšmis pasakymo „yra kliūtis“ interpretavimas: galima suprasti, kad tai yra kliūtis visada ir visur, taip pat, kad tai yra rimta problema dabartinėje Lietuvoje. Duomenys rodo, kad korupcijos kaip rimtos problemos vertinimas mažėja.

13.5.  Pagrindiniu informacijos šaltiniu apie korupcijos procesus gyventojams išlieka televizija (46 %), tačiau nuosekliai auga interneto vaidmuo (2001 m. buvo 1 %, o 2014 m. – 15 %). Įmonių vadovų atsakymai yra panašūs į gyventojų atsakymus. Valstybės tarnautojams televizija santykinai yra mažiau svarbus informacijos šaltinis (28 %), o svarbesnė nei kitose tikslinėse grupėse yra asmeninė patirtis, specializuoti leidiniai, konferencijos.

13.6.  27 % gyventojų žino, kur reikėtų kreiptis dėl korupcijos atvejų, 18 % praneštų, 12 % norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje. Įmonių vadovų rodikliai šiuo požiūriu yra aukštesni: 37 % žino, 36 % praneštų, 21 % norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje. Dar daugiau žino, kur reikėtų kreiptis, valstybės tarnautojai – 61 %, tačiau praneštų apie korupciją mažiau tarnautojų – 29 %.

14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, taip pat Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014–2017 m. korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. AD1-2293, taip pat atsižvelgiant į rekomendacijų, pateiktų Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2015 m. balandžio 27 d. ataskaitoje Nr. CVAS-A-09-04 „Korupcijos rizikos valdymo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje vertinimas“ įgyvendinimo priemonių planą ir jo pakeitimus, Savivaldybėje įgyvendintos ir įgyvendinamos šios Kovos su korupcija programos priemonės:

14.1. Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-209 sudaryta Antikorupcijos komisija ir patvirtinti komisijos nuostatai. Komisija pagal kompetenciją Savivaldybėje įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, išskiria prioritetines ir kontrolės kryptis nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, svarsto organizacinius ir su Klaipėdos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymu susijusius klausimus.

14.2. Savivaldybėje, vadovaujantis teisės aktais, atliekamas antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas. Antikorupciniu požiūriu ištirti visi Savivaldybės tarybai tvirtinti teikiami teisės aktų projektai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomų įsakymų projektai, kurie priskirtini prie vertintinų pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

14.3. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2014 m. ir 2015 m. atliko po 13 auditų Savivaldybės administracijos padaliniuose. Auditų metu korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškų nenustatyta. Centralizuotas vidaus audito skyrius 2015 m. balandžio 27 d. pateikė ataskaitą Nr. CVAS-A-09-04 „Korupcijos rizikos valdymo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje vertinimas“, kurios pagrindu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AD1-1497 buvo patvirtintas Rekomendacijų, pateiktų minėtoje ataskaitoje, priemonių planas, numatantis rekomendacijoms įgyvendinti skirtas priemones bei jų vykdytojus.

14.4. Tiek Savivaldybės administracijos, tiek Savivaldybės pastatuose, esančiuose Liepų g. 11, Klaipėdoje, ir Danės g. 17, Klaipėdoje, yra įrengtos pašto dėžutės su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“, kurios skirtos informacijai ir pranešimams apie korupciją Savivaldybėje. Taip pat veikia anoniminis pasitikėjimo telefonas, kuriuo asmenys taip pat gali pateikti su korupcija ir jos prevencija susijusią informaciją. 2014 ir 2015 m. pranešimų ir skundų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas negauta.

14.5. Antikorupcinis švietimas yra įtrauktas į švietimo įstaigų ugdymo planus, siekiant ugdyti mokinių antikorupcinį požiūrį.

14.6. 2014 m. raštu ir internetu atlikta Klaipėdos miesto gyventojų apklausa dėl asmenų aptarnavimo kokybės Savivaldybės administracijoje. Gyventojams yra nuolat sudaroma galimybė pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės Savivaldybės administracijoje.

14.7. Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt korupcijos prevencijai skirtame skyriuje skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, šios programos įgyvendinimo metinės ataskaitos, taip pat informacija apie pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar pasiūlymų korupcijos prevencijos klausimais pateikimą, atsakingus už korupcijos prevenciją asmenis bei kita aktuali informacija.

14.8. 2015 m. buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje. 2014 m. buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybės paramos, skirtos kūno kultūros ir sporto plėtojimui, skyrimo ir naudojimo kontrolės srityje. Išvados pateiktos merui, kuris, joms pritaręs, motyvuotas išvadas pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

14.9. Informacija apie viešųjų pirkimų konkursus skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS). Ataskaitos apie viešųjų pirkimų konkursus skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skyriaus „Veikla“ poskyryje „Viešieji pirkimai“, taip pat įdėta nuoroda „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skelbimai, techninės specifikacijos“, kuri nukreipia į CVPIS, bei kita aktuali informacija.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

15. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.

16. Pirmasis tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei ir šios dalyvavimo priimant sprendimus.

Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:
16.1. užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
16.2. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi;
16.3. gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje;
16.4. didinti Savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės valdžios institucijomis ir jose einančiais pareigas asmenimis;
16.5. didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus.

17. Antrasis tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tvarką.

Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
17.1. užtikrinti skaidrų Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
17.2. siekti, kad Savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse būtų tinkamai įgyvendinamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatos;
17.3. stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kurios leistų nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose.

18. Trečiasis tikslas – supažindinti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančius ar einančius pareigas asmenis bei Savivaldybės gyventojus su korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių asmenų nepakantumą korupcijai.

Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:
18.1. skatinti antikorupcines iniciatyvas;
18.2. skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kitą su korupcijos prevencija susijusią aktualią informaciją;
18.3. vykdyti antikorupcinį švietimą tarp Savivaldybės gyventojų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų;
18.4. užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms.

19. Ketvirtasis tikslas – atlikti antikorupcinės situacijos vertinimą Savivaldybėje.

Uždaviniai ketvirtajam Programos tikslui pasiekti:
19.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę tam tikrose Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos srityse, atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos siūlymus;
19.2. nustatyti korupcijos paplitimą Savivaldybėje bei labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos sritis;
19.3. nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą.

20. Penktasis tikslas – tobulinti korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Savivaldybėje tvarką.

Uždaviniai penktajam Programos tikslui pasiekti:
20.1. patobulinti tvarką, kuri reglamentuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdančių subjektų veiklą Savivaldybėje.
20.2. vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir poreikį.

21. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal šiuos kokybę ir kiekybę apibūdinančius kriterijus:

21.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;
21.2. neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;
21.3. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių;
21.4. antikorupciniu požiūriu ištirtų Savivaldybės veiklos sričių skaičiaus pokytį;
21.5. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas skaičiaus pokytį;
21.6. Savivaldybės bendruomenės nuomonės tyrimų rezultatus, parodančius pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;
21.7. renginių, skirtų antikorupciniam švietimui, ir jų dalyvių skaičių.

22. Kiekvienas konkretus korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo uždavinys ir priemonė vertinami pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

23. Už duomenų, reikalingų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, surinkimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

24. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo 2017–2019 metų priemonių planas (priedas), kuriame numatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai, atsakingi vykdytojai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

25. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

26. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje atsako Savivaldybės meras ir Antikorupcijos komisija. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys atsako už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje.

27. Programos priemonių plano vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras ir Antikorupcijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

28. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos programos priemonių planus, būtina nuolatinė prevencinė kontrolė. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai turi kontroliuoti, kaip tarnautojai ir darbuotojai laikosi kovos su korupcija principų, kokių imasi veiksmų antikorupcinėms priemonėms įgyvendinti.

29. Programos veiksmingumo stebėseną, korupcijos rizikos valdymo vertinimą Savivaldybėje atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

30. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai pasibaigus pusmečiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d., pateikia Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovams ar jų paskirtiems asmenims, atsakingiems už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą), ataskaitą apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą.

31. Už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas asmuo pasibaigus pusmečiui apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, jų veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės merui ir Antikorupcijos komisijai. Savivaldybės meras apie įgyvendintas arba įgyvendinamas priemones skelbia savo metinėse veiklos ataskaitose.

32. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonėms įgyvendinti, teikia Savivaldybės merui bei Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.

33. Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti Savivaldybės merui bei Antikorupcijos komisijai pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano keitimo ar (ir) pildymo. Pasiūlymai gali būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

34. Atsižvelgusi į Antikorupcijos komisijos veiklos ir Programos įgyvendinimo ataskaitą ar sociologinių tyrimų rezultatus bei kitą reikšmingą informaciją, Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą Savivaldybės taryba savo sprendimu gali koreguoti ir atnaujinti visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki Programos įgyvendinimo pabaigos.

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

35. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

36. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

38. Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“. Už kitose Savivaldybės įmonėse ir įstaigose dirbančių ir einančių pareigas asmenų tinkamą informavimą yra atsakingi tų įmonių ir įstaigų vadovai.

39. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

40. Kovos su korupcija programa skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“.

41. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Parsisiųsti > Pilnas projektas su priedais


  • 2019 m. rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymas Dėl Ilonos Gaidienės skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę >>parsisiųsti

  • Raštas "DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2017 METAIS" 2017 m. rugsėjo 20 d. >> parsisiųsti

  • Raštas DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO 2018 METAIS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VOLUNGĖLĖ“  >> parsisiųsti
  • Raštas DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO 2019 METAIS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VOLUNGĖLĖ“ >> parsisiųsti

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2019-10-11)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.