svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

SVARBU

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

Mus jau aplankė
Articles View Hits
665527
Paieška

Veiklos vertinimas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ pedagogų komanda yra dalyvavusi projekto „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vidaus audito metodikos rengimas“ darbo grupės veikloje. Todėl jau nuo 2002 m. įstaigos bendruomenė vykdė bandomuosius įstaigos veiklos įsivertinimus, o nuo 2006 m. – vidaus auditą pagal ŠMM patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005).

Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kaip mums sekasi?     
  • Iš kur mes tai žinome?
  • Ką darysime toliau?

Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

Atlikdami Platųjį auditą įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 - labai gerai; 3 - gerai; 2 - patenkinamai; 1 - nepatenkinamai. Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinus įstaigos privalumus ir probleminius (mažiausiai įvertintus) pagalbinius rodiklius, einama gilyn, pasirenkant vieną ar kelis rodiklius detaliai (giluminei) analizei.

Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti ir kt.


2018-2019 m.m. įstaigos vidaus audito rezultatai

2018 m. lapkričio mėnesį įstaigos pedagogai buvo paraginti anketiniu būdu įsivertinti 5 įstaigos veiklos sritis ir 47 rodiklius — atlikti Platųjį auditą. Plačiajam auditui buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateikta forma.

Bendram įsivertinimui buvo pasirinkta interneto svetainėje www.apklausa.lt  ankstesniais metais sukurta „Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" plačiojo audito anketa pedagogams" ir atskirai sukurta tokia pati anketa įstaigą lankančių vaikų tėvams. Anketų nuorodos 2 savaites skelbtos įstaigos svetainės Naujienose. 

Skaičiuojant anketų duomenis paaiškėjo, kad įstaigos įsivertinime dalyvavo 49 respondentai: 18 pedagogų (rezultatai-P), 31  suaugęs vaikų atstovas (rezultatai-T). Tai 72 proc. pedagogų ir 15 proc. visų vaikų tėvų, todėl apibendrinant rezultatus (ypač vaikų tėvų) galima kalbėti apie tendencijas, galimą kryptį, bet ne patikimą vertinimą. 

Apibendrinus rezultatus matyti, kad geriausiai vertinami šie rodikliai:

1.1.1. Vaikų kultūra
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika
1.1.5. Tradicijos
1.2.2. IUM vieta bendruomenėje
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas
5.3.1. Vadovavimo principai
5.4.2. Patalpų naudojimas

Rezultatai rodo, kad visų respondentų nuomonė sutampa, jog stipriausi įstaigos veiklos rodikliai yra 1.1.1. Vaikų kultūra, 1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra ir 2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams.

Silpniau respondentų vertinti rodikliai yra šie:

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas
2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė
3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga
4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams

2018-2019 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 1.2.2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (IUM) vieta bendruomenėje.

Įstaigos įsivertinimo grupės veiklos ataskaita

2016-2017 ir 2017-2018 m.m. įstaigos vidaus audito rezultatai

2016 m. lapkričio mėnesį įstaigoje atliktas Platusis auditas: 21-as įstaigos pedagogas anonimiškai užpildė interneto svetainėje www.apklausa.lt  patalpintą, 2015 m. sukurtą Plačiojo audito anketą ir išsiuntė ją VAK grupės nariams, kurie šiuos duomenis apibendrino (Rezultatai). Iš rezultatų matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.5. Tradicijos;
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas;
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra;
2.1.2. Programų tarpusavio dermė;
3.3.2. Auklėtojos ir vaiko sąveika;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose;
5.1.3. Planų kokybė ir dermė;
5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas;
5.3.1. Vadovavimo principai.
 
Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:
1.1.3. IKM mikroklimatas;
1.3.1. Bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;
3.2.3. Specialiojo ugdymo poreikių vaikų ugdymo pažanga;
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams.

Gauti rezultatai buvo pristatyti pedagogų metodiniame susirinkime ir kartu buvo nutarta 2016-2017 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinkti veiklos rodiklį 3.2.3. Specialiojo ugdymo poreikių vaikų ugdymo pažanga.

VAK grupės audito posėdžiuose buvo nutarta 3.2.3.  (Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga) ir 4.2.5. (Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams) veiklos rodiklius sujungti į veiklos vertinimo temą „Specialiosios pagalbos vaikams teikimas įstaigoje" ir ją įsivertinti Giluminiame audite.

VAK grupė aptarė įstaigoje taikomas logopedines priemones, rengiamo lankstinuko tėvams ir rekomendacijų pedagogams turinį. 2018 m. birželio mėn. VAK grupė parengė informacinį lankstinuką tėvams apie specialiosios pagalbos teikimą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė", rekomendacijas pedagogams, į įstaigos interneto puslapius įkėlė įstaigos Vaiko gerovės komisijos sudėtį ir dokumentus. 2018 m. rugsėjo mėn. veiklos rezultatai pristatyti įstaigos pedagogų metodiniame posėdyje. Parengtas lankstinukas pristatytas tėvų susirinkimuose, padaugintas ir išdalintas į grupes (asmeniniam susipažinimui).   

2015-2016 m.m. įstaigos vidaus audito rezultatai

2015 metais lapkričio mėnesį įstaigoje organizuotas Platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.

Interneto svetainėje www.apklausa.lt  buvo sukurta „Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ plačiojo audito anketa“. Anketoje prie kiekvieno rodiklio buvo pridėtas trumpas jo požymių aprašas. Anketos nuoroda savaitę skelbta įstaigos svetainės Naujienose. Prie nuorodos pridėtas prašymas įstaigos pedagogams ją užpildyti.

Apklausus pedagogus gauti 24 atsakymai. VAK grupė suskaičiavo rezultatus, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;
1.1.5. Tradicijos;
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas;
2.1.2. Programų tarpusavio dermė;
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams;
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas;
3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje;
4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas;
5.3.1. Vadovavimo principai.

Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:

1.1.3. IUM mikroklimatas;
3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
4.2.5. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.

2015-2016 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams.

Vidaus audito koordinavimo (VAK) grupės 2016 m. ATASKAITA

2014-2015 m. m. vidaus audito rezultatai

2014 metais lapkričio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.  

Įstaigos pedagogams buvo išdalintos 24 anketos, suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas.
1.3.3. Atvirumas pokyčiams.
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė.
4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose.
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje.
5.1.1. IUM vizija, misija ir tikslai.
5.1.2. Planavimo procedūros.
5.3.1. Vadovavimo principai.
 
Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:
      1.1.3. IUM mikroklimatas.
      1.2.2. IUM vieta bendruomenėje.
      1.3.1. IUM bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.
      4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas.
 
2014-2015 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinktas veiklos rodiklis 2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė.
Siūlome susipažinti su „GILUMINIO AUDITO veiklos rodiklių 1.1.3, 1.2.2, 1.3.1, 2.4.2, 4.2.4 pagrindimas" DUOMENŲ SUVESTINE.
Vidaus audito grupės ATASKAITA

2013-2014 m. m. vidaus audito rezultatai

2013 metais lapkričio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis auditas. Plačiajam auditui atlikti buvo pasirinkti ir ikimokyklinei įstaigai pritaikyti Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos apraše (2007 m. liepos 18 d. Nr. ISAK-1469) 2 priede pateikti Plačiojo audito lentelė ir vertinimo rodiklių paaiškinimai. Įstaigos pedagogams buvo paruošta nauja Plačiojo audito forma ir išdalintos 24 anketos, suskaičiuoti rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:
1.1.5. Mokyklos svetingumas ir atvirumas;
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis;
1.3.3. Aplinkos jaukumas; 
2.1.1. Ugdymo programos įgyvendinimas;  
2.1.4. Pasirenkamosios programos;
2.2.2. Veiklos struktūros kokybė;
2.3.1. Ugdymo nuostatos ir būdai;    
5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai.

Silpniau pedagogų vertinti šie veiklos rodikliai:
1.1.4. Bendruomenės santykiai;
1.1.6. Įstaigos mikroklimatas;
4.2.2. Vaiko sveikatos stiprinimas;
4.5.2. Tėvų švietimo politika; 
5.5.1. Lėšų vadyba.

2013 - 2014 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis.

KVA grupės Ataskaita >parsisiųsti

2012-2013 m.m. vidaus audito rezultatai

Įstaigos įsivertinimui buvo pasirinkta "Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikoje" (2005) pateikta Plačiojo audito forma. Apklausti pedagogai, suskaičiuoti rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas; 
2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas; 
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas; 
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
5.3.1. Finansavimas (biudžetinės ir nebiudžetinės lėšos);
6.4.2. Įstaigos savivaldos veiklumas.

2012 - 2013 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė įstaigoje.

KVA grupės Ataskaita >parsisiųsti

2011-2012 m. m. vidaus audito rezultatai

Plačiojo audito rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas įstaigos veiklos dokumentuose;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas;
6.3.3. Santykiai su darbuotojais ir komandų telkimas;

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;
2.4.1. Šeimos įtraukimo į dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese institucijoje formos;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
5.3.1. Finansavimas.

2011 - 2012 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė įstaigoje.

2008-2009 m. m. vidaus audito rezultatai

Plačiojo audito rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.1.5. Tradicijos
1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas;
2.1.4. Ugdymo aplinkos, priemonių atitiktis vaiko amžiui, poreikiams bei interesams;
3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas;

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.1.1. Vaikų kultūra;
1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba;
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas;
5.3.1. Finansavimas.

2008 - 2009 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 1.1.1. Vaikų kultūra.

2007-2008 m.m.  vidaus audito rezultatai

Plačiojo audito rezultatai.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:
1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas;
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra;
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams;
2.3.1. Ugdomosios aplinkos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas;
2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas;
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė;
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose;
5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija;
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas;

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:
1.1.3. Mokyklos mikroklimatas;
1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas;
4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba.

2007 - 2008 m.m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis 1.3.1. „Mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas“

2006-2007 m. m. vidaus audito rezultatai

Plačiojo audito rezultatai.

Stipriausi pagalbiniai rodikliai:
1.2.2. Įstaigos populiarumas ir prestižas
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
1.1.5. Tradicijos
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams
2.1.2. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams
2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika
4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose
6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija
6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas

Silpniausi pagalbiniai rodikliai:
1.1.3. Įstaigos mikroklimatas
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė
4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas

Giluminiam auditu pasirinktas pagalbinis rodiklis 4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2018-10-12)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.